Kostol sv. Martina, Rakúsy

Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Adresa: Rakúsy č. 168
Diecéza: Spišská diecéza
Dekanát: Kežmarok
Farnosť: Rakúsy

Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom, predstavanou vežou so zvonicou, v lodi s pruskými klenbami. Fasády členené lizénovým lemovaním, okná s lomeným oblúkom iba na východnej fasáde. Hlavný oltár je iba pozostatkom zo starého gotického oltára Panny Márie z poslednej štvrtiny 15. storočia. Zachovala sa iba skriňa s párom pohyblivých krídel. Skriňa je štvorpolová, po stranách strednej niky so sochou Madony s Ježiškom boli kedysi maľované postavy sv. Barbory, Margity, Alžbety a Kataríny. Na ľavom pohyblivom krídle je na prednej strane obraz Zvestovanie, dolu Narodenie Pána. Na zadnej strane hore sv. Juraj s drakom, dolu sv. Magdaléna. Na pravom krídle sú na prednej strane obrazy hore Navštívenie a dolu Klaňanie troch kráľov. Na zadnej strane hore sv. Imrich, dolu sv. Ján Krstiteľ. Pozadie scén na prednej strane tvorí zlatý brokát, na zadnej strane je pozadie neutrálne modrozelené.

Obrazy sa zaraďujú k neskorogotickému tabuľovému maliarstvu na Slovensku. Boli reštaurované v roku 1974 v snahe čo najviac sa priblížiť stredovekému originálu. Autorkou reštaurátorských prác je akad. maliarka Katarína Schnitzerová. Podľa zachovalých častí oltára je možné predpokladať, že pôvodný kostol bol zasvätený Panne Márii. Nový kostol postavený v 2. polovici 19. storočia bol zasvätený už sv. Martinovi biskupovi a pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj obraz sv. Martina na koni deliaceho sa o plášť so žobrákom od neznámeho autora. Drevené súsošie, ktoré zobrazuje sv. Martina na koni deliaceho sa o svoj plášť so žobrákom je dielom ľudového rezbára Ludvika Korkoša.

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Mlynčeky

Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Adresa: Mlynčeky
Diecéza: Spišská diecéza
Dekanát: Kežmarok
Farnosť: Rakúsy

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Mlynčekoch začali stavať veriaci obce v roku 1968 podľa projektu kostola v gotickom štýle z dediny Víťaz. Stavba trvala do roku 1970, kedy bol kostol 8. novembra posvätený spišským ordinárom Osv. pánom Dr. Jozefom Ligošom. Klenby lode i okná kostola sú charakteristické lomeným oblúkom, zvonica v čele kostola je ukončená medenou vežou a 170 cm vysokým nerezovým krížom. Vo zvonici sú umiestnené štyri zvony, dva najväčšie pochádzajú zo zlikvidovanej obce Ruskinovce. V čele presbytéria je kríž s ukrižovaným Kristom v nadživotnej veľkosti, v strede mramorový oltár a na ľavej strane je umiestnený svätostánok. Na pravej strane lode je krstiteľnica, nad ktorou bolo na stenu nainštalované súsošie zobrazujúce patróna kostola sv. Jána Krstiteľa pri krste Pána Ježiša. Súsošie bolo pôvodne súčasťou oltára v provizórnej kaplnke, ktorá bola tiež zasvätená tomuto svätcovi.

Na ľavej strane lode je umiestnená socha Panny Márie s Ježiškom, ktorá pochádza zo Spišskej Kapituly, kde ju podľa ústneho podania pamätníkov objavili pri rekonštrukcii budovy zamurovanú v stene. Umučenie Pána Ježiša pripomína drevená vyrezávaná krížová cesta, ktorá je spoločným dielom umeleckých rezbárov Cyrila Kocureka a Jozefa Krotáka. Uprostred chóru stojí organ, ktorý pochádza z bývalého biskupského sídla v Spišskom Štiavniku. V roku 2021 s ročným oneskorením z dôvodu pandémie sa konala slávnosť pri príležitosti 50. výročia konsekrácie chrámu. Slávnosť celebroval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich s terajšími a s niektorými žijúcimi kňazmi, ktorí pôsobili v tomto chráme od r. 1970. Nech dobrotivý Boh zahrnie milosťami a večnou odmenou všetkých, ktorí prispeli k budovaniu tohto krásneho diela.

Kaplnka sv. Terezky z Lisieux, Osada

Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Adresa: Rakúsy – osada
Diecéza: Spišská diecéza
Dekanát: Kežmarok
Farnosť: Rakúsy